Aktualności

O nas | Aktualności | O projekcie | Galeria | Użyteczne linki | Kontakt

WiK DzierżoniówCzy wiesz, że...

Aktualności

15 marca 2019

Zatwierdzenie efektu ekologicznego

W dniu 12.01.2017r. Instytucja Wdrażająca (WFOŚiGW we Wrocławiu) zaakceptowała przedstawione przez Spółkę rozliczenie dotyczące osiągniętego efektu ekologicznego.

10 marca 2016

Wniosek o płatność końcową

W dniu 29 grudnia 2015r. Spółka wystąpiła do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o płatność końcową. Po weryfikacji wniosku Instytucja Wdrażająca wniosła do niego uwagi, które zostały wyjaśnione. Ostatecznie w dniu 26 lutego 2016r. Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przez IW. W dniu 09.03.2016r. Spółka otrzymała ostatnią transzę środków unijnych.

30 listopada 2015

Zakończono kolejne inwestycje

W dniu 23.11.2015 r. zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja komory denitryfikacyjnej w zakresie zastosowania nowoczesnego systemu mieszania ścieków i osadu czynnego, za pomocą 4 wolnoobrotowych mieszadeł zanurzeniowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Natomiast w dniu 26.11.2015r. zakończono zadanie pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kartą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”. Ponadto Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie z PINB w Dzierżoniowie oraz zaświadczenie z DINB we Wrocławiu o braku sprzeciwu na użytkownie obiektu zrealizowanego w ramach zadania „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa”.

Powyższe zadania zostały zgłoszone do Instytucji Wdrażającej, w celu rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy o dofinansowanie.

16 listopada 2015

Uzyskaliśmy kolejne pozwolenia na użytkowanie

W dniu 06.11.2015r. Spółka otrzymała kolejne pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Wałbrzychu wydał pozwolenie na użytkowanie dla pierwszego i drugiego etapu zadania związanego z przebudową SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim. Natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie wydał pozwolenie na użytkowanie dla zadań „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” oraz „Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach”.

Kolejne pozwolenia na użytkowanie wydane przez PINB w Dzierżoniowie zostały wydane w dniu 13.11.2015r. dla zadań „Przebudowa SUW w Kamionkach” oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – etap II”

26 października 2015

Rozdział kanalizacji w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie zakończony

W dniu 26.10.2015r. uzyskano zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu w związku z realizacją zadania pn. „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie”. W ramach zadania wykonano 0,43 km sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 0,58 km sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej. Wykonano rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Harcerskiej, ul. Szarych Szeregów, ul. Józefa Piłsudskiego (pomiędzy ul. Szarych Szeregów a ul. Rzeźniczą, w rejonie skrzyżowania z ul. Klasztorną i Strzelniczą oraz pomiędzy ul. Rolną i ul. Bohaterów Getta a ul. Bielawską).

16 października 2015 r.

Spotkanie informacyjne

28 października 2015 r. odbędzie się kolejna konferencja informacyjna na temat projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, którego realizacja dobiega końca.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz gminy powiatu dzierżoniowskiego zapraszają na konferencję informacyjną, organizowaną w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Spotkanie odbędzie się 28 października 2015 r. (środa) o godzinie 15:30 w Kinie „Zbyszek”, przy ul. Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie.

Agenda spotkania

 

Największy projekt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w województwie dolnośląskim, którego obecna wartość wynosi około 103 mln złotych brutto, finansowany jest w ponad 50% ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

1 września 2015 r.

Oczyszczalnie ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie zmodernizowane

W dniu 13.08.2015 r. zakończono modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie. W ramach zadania zmodernizowano stację odwadniania osadów obejmującą m.in. stację roztwarzania polielektrolitu, instalację elektryczną i AKPiA, rurociągi technologiczne oraz pompy procesowe.

Zmodernizowana prasa na oczyszczalni ścieków w Bielawie.

11 sierpnia 2015 r.

Kolejne zadanie zakończone

W dniu 28.07.2015 r. zakończono roboty budowlane pn. Modernizacja kolektora zrzutowego ścieków z oczyszczalni ścieków Jugowice poniżej zbiornika wody pitnej w Lubachowie. W ramach zadania zmodernizowano 381,1 m istniejącego kolektora. Trasa kolektora przebiega wzdłuż rzeki Bystrzycy a rurociąg na tym odcinku przechodzi w dwóch miejscach pod rzeką. Prace wykonywane były metodą bezwykopową w technologii relining.

1 lipca 2015 r.

Przebudowana SUW Cicha w Dzierżoniowie z pozwoleniem na użytkowanie

W dniu 16.06.2015 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla zadania Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie. W ramach zadania przebudowano układ napowietrzania oraz zmodernizowano komory reakcji, przebudowano filtry pospieszne, wymieniono pompownię II st. oraz zamontowano pompownię płuczną, wymieniono dmuchawę i agregat prądotwórczy, wymieniono orurowanie i armaturę stacji oraz dostosowano sieci międzyobiektowe. Zamontowano również instalacje do dawkowania podchlorynu sodu, dwutlenku chloru oraz do korekty pH, przebudowano sieć zasilania w energię elektryczną i system AKPiA, a także dostosowano istniejące obiekty do przyjętych rozwiązań.

SUW Cicha w Dzierżoniowie.

24 czerwca 2015 r.

Jescze jeden aneks i pozwolenie na użytkowanie SUW "Cicha"

W dniu 23.06.2015 r. Spółka podpisała kolejny aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Zgodnie z aneksem planowany koszt realizacji projektu wynosi 103 366 798,45 zł.

W czerwcu złożone zostały wnioski do organów Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stacji uzdatniania wody „Cicha” w Dzierżoniowie oraz stacji w Kamionkach. Ponadto zgłoszono zakończenie robót związanych z rozdziałem kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie.

22 maja 2015 r.

Zakup pojazdu specjakistycznego KROLL

W dniu 21.05.2015 r. Spółka zakupiła pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych KROLL 29 438, typ K11,0/29 wraz z wyposażeniem. Pojazd ten będzie używany na obiektach i sieciach wybudowanych i zmodernizowanych w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Pojazd ten pozwoli m.in. na udrażnianie sieci kanalizacyjnych oraz studni w Dzierżoniowie i Bielawie, obsługę nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych w Pieszycach, czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej, które w związku z przeprowadzonym rozdziałem sieci kanalizacyjnych były dotychczas okresowo przepłukiwane wodami opadowymi, wymianę złóż filtracyjnych i okresowe czyszczenie osadników popłuczyn na stacjach uzdatniania wody oraz na okresowe czyszczenie i konserwację nowych obiektów technologicznych, utrzymanie drożności nowych instalacji osadowych i obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Bielawie i w Dzierżoniowie.

W maju Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla I etapu zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie. W ramach tej inwestycji została wykonana przebudowa komory nitryfikacji, obejmująca cały system napowietrzania, przebudowa budynku technologicznego przy WKF obejmująca instalację do transportu i mieszania osadu w komorach WKF oraz podgrzewania osadu, wybudowano instalację odbioru, czyszczenia, magazynowania i spalania biogazu oraz zmodernizowano instalację elektro-energetyczną i automatykę w zakresie nowoczesnego opomiarowania oczyszczalni ścieków.

1 kwietnia 2015 r.

Nowy aneks do umowy

W dniu 23.03.2015 r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie podpisała z Instytucją Wdrażającą piąty aneks do umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”. Na mocy tego aneksu wydłużony został termin realizacji przedmiotowego projektu do 30.11.2015 r.

10 marca 2015 r.

Spotkanie informacyjne

Już 18 marca 2015 r. odbędzie się kolejna konferencja informacyjna na temat stanu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zaprasza na konferencję informacyjną organizowaną w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Największy projekt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w województwie dolnośląskim, którego obecna wartość wynosi około 104 mln złotych brutto, finansowany jest w ponad 50% ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Spotkanie odbędzie się 18 marca 2015 r. (środa) o godzinie 15:30 w Kinie „Zbyszek”, przy ul. Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie.

5 listopada 2014 r.

Otwarcie stacji uzdaniania wody w Niemczy

W dniu 3 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia stacji uzdatniania wody w Niemczy przy ul. Sienkiewicza. W otwarciu udział wzięli m.in. parlamentarzyści z terenu województwa dolnośląskiego, włodarze gmin i powiatu dzierżoniowskiego oraz przedstawiciele WFOŚiGW we Wrocławiu.

Prace związane z budową SUW trwały około 2 lata. Umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych podpisano w dniu 15 czerwca 2012 r. z firmą WODROPOL S.A. z Wrocławia. Roboty budowlano-montażowe zakończyły się 30 kwietnia 2014 r. Końcowa wartość robót budowlanych wyniosła 1 782 280,05 zł netto.

Celem inwestycji było zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i na cele p. poż. mieszkańców miasta Niemcza oraz zaopatrywanych z tej samej sieci wodociągowej miejscowości w ilości zgodnej z bilansem i o jakości odpowiadającej w tym zakresie aktualnym przepisom prawa.

Niemczańska stacja uzdatniania wody wybudowana została w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności.

Przybyli na spotkanie goście podkreślili, że wybudowany obiekt jest doskonałym przykładem na to, jak ważna dla wspólnego dobra jest współpraca.

19 września 2014 r.

Zakup pojazdu specjalistycznego.

W dniu 19 września 2014 r. Spółka podpisała umowę z Firmą "Sezam-Instal" P. Cecuga R. Cecuga sp.j. z Opola na dostawę pn. "Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych". Zgodnie z umową termin wykonania dostawy to 19 maja 2015 r.

Podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych

19 września 2014 r.

Zakup sprzętu transportowego.

Dnia 19 września 2014 r. WiK Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na dostawę pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki ciągnika, 2 sztuk ładowaczy czołowych oraz 2 sztuk przyczep dwuosiowych wraz z wyposażeniem. Zadanie włączone zostało w zakres rzeczowy projektu aneksem do Umowy o dofinansowanie podpisanym w dniu 12 sierpnia 2014 r.

8 września 2014 r.

Umowa na modernizację osadników wtórnych w Bielawie.

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie podpisała umowę z Firmą ZINPRO Sp. z o.o. z Jeleniej Góry na roboty budowlane pn. „Modernizacja konstrukcji żelbetowej trzech osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Bielawie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Przedmiotem zadania jest naprawa powłoki żelbetowej trzech istniejących osadników wtórnych, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Podpisanie umowy na modernizację konstrukcji osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Bielawie

Powyższe zadanie zostało włączone w zakres rzeczowy projektu na mocy aneksu do Umowy o dofinansowanie podpisanego w dniu 12-08-2014r. Zgodnie z umową termin wykonania robót budowlanych mija 8 marca 2015 r.

26 sierpnia 2014 r.

Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

W dniu 12 sierpnia 2014 roku został zawarty Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie z dnia 21.06.2011 r. nr POIS.01.01.00-00-238/10-00 dotyczącej projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Marka Skorupę a Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Bronowickiego.

Zgodnie z ww. aneksem rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zadania na łączną kwotę ponad 8,8 mln zł brutto. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu stanowi kwota w wysokości 103 567 607,53 PLN brutto (w tym dofinansowanie w wysokości 54,76% do wartości netto projektu).

19 maja 2014 r.

WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie planuje realizację kolejnych zadań w ramach projektu. Do trzeciego rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu zgłoszono 11 zadań.

Zakres rzeczowy zadań obejmuje m.in:


Łączna kwota zadań zgłoszonych do rozszerzenia to ponad 8,8 mln zł brutto.

9 kwietnia 2014 r.

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie podpisała umowę na kolejne roboty budowlano-montażowe.

Firmie Funam Sp. z o.o z Wrocławia powierzono wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa przepompowni wody w Pieszycach przy ul. Bielawskiej". Zakres prac obejmuje m.in. budowę nowej przepompowni wody o wydajności Qmax,h=250m3/h wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę sieci wodociągowych w rejonie przepompowni.

Termin zakończenia zadania zgodnie z podpisaną umową to 4 kwietnia 2015 r.

Zadanie to zostało włączone w zakres projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I", współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności na mocy aneksu do Umowy o dofinansowanie, podpisanego 15 października 2013 r.

2 kwietnia 2014 r.

Pierwsza w tym roku konferencja informacyjna organizowana przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie odbyła się 31 marca 2014 roku o godzinie 15:30 w kinie Zbyszek.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Konferencja dotyczyła stopnia zaawansowania prac nad realizacją projektu. Omówiona została także geneza projektu, korzyści wynikające ze zmian w rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej dla mieszkańców oraz wysokość i mechanizmy finansowania projektu. Na spotkaniu pojawiło się wielu zainteresowanych, którzy otrzymali odpowiedzi na każde nurtujące ich pytanie.

17 marca 2014 r.

Kolejna konferencja informacyjna na temat stanu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I” odbędzie się już 31 marca 2014 r.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zaprasza na konferencję informacyjną organizowaną w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Największy projekt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w województwie dolnośląskim, którego obecna wartość wynosi ponad 104 mln złotych brutto, finansowany jest w ponad 50% ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w Kinie „Zbyszek”, przy ul. Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie.

22 listopada 2013 r.

Już 9 grudnia 2013 r. kolejna konferencja informacyjna na temat stanu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zaprasza na konferencję informacyjna organizowaną w związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Największy projekt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w województwie dolnośląskim, którego obecna wartość wynosi ponad 104 mln złotych brutto, finansowany jest w ponad 50% ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w Kinie „Zbyszek” przy ul. Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie.

21 października 2013 r.

Pozyskano dodatkowe środki unijne na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w powiecie dzierżoniowskim

W dniu 15 października br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 21 czerwca 2011 roku na realizację projektu
pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I", współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności.

Pozyskane dodatkowe środki unijne zostaną przeznaczone na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe dwa zadania dot. budowy przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach oraz zakupu pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i wymiany złóż w Stacjach Uzdatniania Wody
oraz zwiększenie nakładów na realizację dotychczasowych zadań. Realizacja dwóch nowych inwestycji kosztować będzie prawie 4 mln złotych netto.

Największy projekt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w województwie dolnośląskim, którego obecna wartość wyniesie ponad 104 mln złotych brutto, finansowany jest w ponad 50% ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualne dane projektu po podpisaniu aneksu do umowy:
Wartość projektu: 104 187 046,92 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 46 513 915,04 PLN
Termin zakończenia: 30.06.2015 r.

24 września 2013 r.

Szybkie tempo prac przy Stacjach Uzdatniania Wody

Obecnie WiK prowadzi m.in. prace związane z przebudową największej Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim. Trwają intensywne prace we wszystkich obiektach stacji, na ukończeniu są prace związane z przebudową budynku chemicznego. Zaawansowanie rzeczowe zadania wynosi obecnie około 16%. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale przyszłego roku.

Trwa również przebudowa SUW w Kamionkach i Dzierżoniowie i prace związane z modernizacją filtrów. Na ukończeniu jest budowa nowej stacji uzdatniania wody w Niemczy. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji prowadzonych w ramach projektu. Budowa nowej stacji rozwiąże istniejące od dawna problemy z dostawą wody dla mieszkańców Niemczy. Inwestycja wykonana jest w 86%.

Kontynuowane są również prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie (zaawansowanie 35%) i Bielawie (51%) oraz w zakresie rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Dzierżoniowie (94%) i Bielawie (91%). Na ukończeniu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach ( 88%).

19 września 2013 r.

Zmiany w projekcie

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie wystąpiła do Instytucji Wdrażającej o zmiany w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, w tym m.in. o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe dwa zadania pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” oraz „Budowę przepompowni wody przy ul. Bielawskiej w Pieszycach”. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w październiku planowane jest podpisanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie.

14 czerwca 2013 r.

Budowa i rozdział kanalizacji w powiecie dzierżoniowskim

W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach powiatu dzierżoniowskiego – etap I" trwa realizacja zadań dotyczących budowy i rozdziału sieci kanalizacyjnej w regionie. W maju, w ramach poszczególnych kontraktów, osiągnięto następujący stopień zaawansowania robót budowlanych:

 

20 maja 2013 r.

Wizytacja miejsc realizacji inwestycji w ramach projektu

W dniu 20 maja br. burmistrzowie Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Niemczy oraz wójt gminy Dzierżoniów, pełnomocnicy ww. pięciu gmin powiatu dzierżoniowskiego, Inżynier Kontraktu, jak również członkowie rady nadzorczej spółki, prezes, dyrektorzy oraz kierownicy WiK sp. z o.o. wizytowali miejsca realizacji wszystkich inwestycji z projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć każde realizowane zadanie w ramach Projektu, dowiedzieć się o jego stopniu zaawansowania, kosztach oraz terminie realizacji, jak również zadać szczegółowe pytanie dotyczące realizowanych inwestycji.

Ekipa wizytujaca place budów

Grupa wizytatorów na placu budowy

Wizytacja na placu budowy SUW Kamionki

Wizytacja placu budowy SUW Kamionki

Więcej zdjęć z wizytacji inwestycji realizowanych w ramach Projektu można zobaczyć w Galerii - Wizytacja 2013.

16 maja 2013 r.

Stan realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap" – kolejna konferencja informacyjna

Dnia 15 maja 2013 r. w kinie „Zbyszek” w Dzierżoniowie odbyła się kolejna konferencja informacyjna dla mieszkańców gmin naszego powiatu, dotycząca realizowanego przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Spółki z Prezesem Andrzejem Bronowickim na czele, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Zbigniew Mirecki oraz przedstawiciele i mieszkańcy gmin i powiatu dzierżoniowskiego. Łącznie na sali obecnych było około 40 osób.

Uczestnicy majowej konferencji

Uczestnicy majowej konferencji informacyjnej w kinoteatrze "Zbyszek"

Zgromadzonych powitał Prezes Spółki Pan Andrzej Bronowicki. W prezentacji prowadzonej przez Mirosława Zagórskiego z agencji SARTO Public Relations przedstawiony został przede wszystkim aktualny stan realizacji kontraktów budowlanych. Omówiona została także geneza projektu, korzyści dla mieszkańców, wynikające z rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej oraz wysokość i mechanizmy finansowania projektu. W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Pan Zbigniew Mirecki, przedstawiciel WFOŚiGW we Wrocławiu, który omówił stan wykorzystania funduszy unijnych w regionie i istniejące możliwości w tym zakresie.

Konferencję zakończyła blisko godzinna sesja pytań i odpowiedzi. W pytaniach padających z sali dominowała tematyka związana z finansowaniem projektu, współpracą z gminami i ościennymi powiatami oraz technicznymi aspektami realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską.

Prezes Bronowicki w czasie prezentacji

Wystąpienie prezesa WiK - Andrzeja Bronowickiego

Wszystkim uczestnikom minionej konferencji dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się za około sześć miesięcy. O szczegółach i terminach będziemy informować m.in. na naszej stronie internetowej.

15 maja 2013 r.

Spółka podpisała kolejną umowę na roboty budowlane w ramach projektu unijnego

W dniu 15 maja 2013 r. Spółka podpisała z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym „INFRA” sp. z o.o. , ul. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wielkopolski kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – II etap”. Zadanie to zostało włączone w zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności, na mocy aneksu do Umowy o dofinansowanie, który został podpisany 6 grudnia 2012 r. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę osadników wstępnych oraz osadników wtórnych w zakresie umożliwiającym montaż nowych zgarniaczy oraz budowę pompowni części pływających. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania to 15 sierpnia 2014 r.

Podpisanie umowy z firmą INTRA

Prezesi WiK Dzierżoniów i PIB "INFRA" tuż po podpisaniu umowy

12 lutego 2013 r.

Spółka podpisałą nową umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu unijnego

W dniu 11.02.2013 r. Spółka podpisała umowę z Biurem Inwestorskim Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I" współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności.

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu nastąpiło w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym swoje oferty złożyło 7 oferentów. Umowa z poprzednim Inżynierem Kontraktu firmą Ekosystem Zielona Góra Sp. z o.o. została rozwiązana w dniu 3.10.2012 r., ze względu na niewłaściwe wykonanie obowiązków.

19 grudnia 2012 r.

Pozyskano dodatkowe środki unijne na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w powiecie dzierżoniowskim

6 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 21 czerwca 2011 r. na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I", współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności.

Pozyskane dodatkowe środki unijne zostaną przeznaczone na realizację kolejnych inwestycji na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz stacji uzdatniania wody w Zagórzu Śląskim. Umożliwią one m.in. wprowadzenie procesu ozonowania wody i uzdatniania wody na filtrach węglowych. Realizacja tych inwestycji kosztować będzie prawie 20 mln zł brutto.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Jest to największy projekt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w województwie dolnośląskim, którego planowana wartość (po rozszerzeniu i przeliczeniu projektu po rozstrzygniętych przetargach) wyniesie prawie 102 mln złotych brutto. Jest on finansowany w ponad 50% ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

19 października 2012 r.

Konferencja informacyjna dla mieszkańców gmin objętych projektem
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - I etap".

10 października 2012 r. o godzinie 17:00 w kinie "Zbyszek" przy ulicy Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie odbyła się konferencja informacyjna, organizowana przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Dzierżoniowie, w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółki, przedstawiciele gmin oraz mieszkańcy gmin objętych Projektem – łącznie 60 osób.

Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy konferencji

Wszystkich przybyłych na konferencję powitał prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie - pan Andrzej Bronowicki. Następnie pan Mirosław Zagórski, właściciel Agencji Public Relations SARTO, przedstawił prezentację o Projekcie, w której poruszył takie zagadnienia, jak geneza i cele Projektu oraz obszar objęty Projektem. Przedstawione zostały również korzyści, jakie niesie ze sobą realizacja Projektu oraz przekazano informacje o wysokości i źródłach pochodzenia środków finansowych, przeznaczonych na realizację Projektu.

Mirosław Zagórski
Mirosław Zagórski

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał pan Andrzej Bronowicki, prezes WiK w Dzierżoniowie, który m.in. przedstawił stopień zaawansowania prac związanych z Projektem oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników konferencji.

Andrzej Bronowicki
Andrzej Bronowicki

Wszystkim uczestnikom minionej konferencji dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy na kolejne spotkania, o których będziemy informować m.in. na naszej stronie internetowej.

28 września 2012 r.

Konferencja informacyjna dla mieszkańców gminy

Wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Pieszyce, Gminy Niemcza i Gminy Bielawa zapraszamy na konferencję informacyjną, organizowaną przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie. Konferencja organizowana jest w ramach prowadzenia przez ww. spółkę projektu, dofinansowanego z unijnego Fundusz Spójności "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I".

Spotkanie odbędzie się 10.10.2012 r. o godz. 17:00, w Kinoteatrze "Zbyszek" przy ul. Świdnickiej 23, w Dzierżoniowie.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na 10.10.2012 r.

20 września 2012

Budowa kanalizacji w powiecie dzierżoniowskim

W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach powiatu dzierżoniowskiego – etap I" trwa realizacja zadań dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej w regionie. W drugiej połowie września, w ramach poszczególnych kontraktów, osiągnięto następujący stopień zaawansowania robót budowlanych:


16 sierpnia 2012 r.

Zakończono wszystkie postępowania przetargowe w ramach projektu unijnego.

Podpisaniem umowy na roboty budowlane dot. Przebudowy SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim zakończono wreszcie wszystkie postępowania przetargowe na zadania wchodzące w zakres projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Jedną z przyczyn przedłużania się procedur przetargowych były trzy odwołania złożone przez oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku poniżej:

Załącznik

Podpisanie umowy SUW Lubachów
Podpisanie umowy na przebudowę SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim

16 sierpnia 2012 r.

Nowe zadania w realizacji

W lipcu ruszyły kolejne roboty w ramach realizacji projektu " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I":


SUW w Niemczy

Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza

12 lipca 2012 r.

Zakres rzeczowy zadań wchodzących w skład Projektu

Informacje o zakresie rzeczowym zadań wchodzących w zakres projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Kontrakt 16: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach"obejmuję budowę ok. 7,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi studniami łączącej istniejącą kanalizację w Pieszycach w rejonie istniejącej oczyszczalni ścieków z oczyszczalnią ścieków w Dzierżoniowie. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowę wypustów bocznych kanalizacji sanitarnej do przyległych posesji wraz z przejściem metodą bezwykopową (kanał z rur kamionkowych fi400) pod linią kolejową relacji Katowice - Legnica

Mapa poglądowa
Harmonogram

12 lipca 2012 r.

Zakres rzeczowy zadań wchodzących w skład Projektu

Informacje o zakresie rzeczowym zadań wchodzących w zakres projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Kontrakt 8: "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie"obejmuje budowę ok. 5,9 km sieci kanalizacji deszczowej o średnicach Ø 200 ÷ Ø 600 oraz ok. 1,3 km kanalizacji sanitarnej o średnicach Ø 160 ÷ Ø 500 wraz z niezbędnymi studniami i przepięciem wybranych odcinków sieci do odpowiednich systemów.

Mapa poglądowa
Harmonogram

11 lipca 2012 r.

Kolejne umowy w ramach realizacji Projektu

W ramach realizacji projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, podpisane zostały kolejne umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.

W dniu 22 czerwca 2012 roku została podpisana umowa z Konsorcjum Firm w składzie: Firma Gutkowski Jan Gutkowski oraz Gutkowski Sp. z o.o. z Leszna, na realizację zadania pn. "Przebudowa SUW w Kamionkach". Koszt realizacji zadania to 2 413 540,01 zł brutto. Planowany termin zakończenia zadania: lipiec 2013 r.

Również w dniu 22 czerwca 2012 roku podpisano umowę z Konsorcjum Firm w składzie: Firma Gutkowski Jan Gutkowski oraz Gutkowski Sp. z o.o. z Leszna, na realizację zadania pn. "Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie". Koszt realizacji zadania to 3 309 267,95 zł brutto. Planowany termin zakończenia zadania: październik 2013 r.

Natomiast w dniu 26 czerwca 2012 r. została podpisana umowa z firmą P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta z Jarocina, na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie". Koszt realizacji zadania to 4 947 060,02 zł brutto. Planowany termin zakończenia zadania : kwiecień 2014 r.

Podpisanie ostatniej z umów na roboty budowlano- montażowe, dot. przebudowy największej SUW "Lubachów" w Zagórzu Śląskim, planowane jest na koniec lipca br.

21 czerwca 2012 r.

Kolejne roboty w ramach Projektu zmierzają ku końcowi

Już niebawem zostaną oddane do użytku kolejne obiekty, będące efektem robót budowlanych prowadzonych w ramach projektu dofinansowywanego z unijnego Fundusz Spójności „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”.  W lipcu i sierpniu 2012 r. planowane jest zakończenie prac w ramach kolejnych kontraktów: „Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki” oraz „Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V= 2000 m3”.

Zbiornik w Pieszycah - 2000 m3

Zbiorniki na wodę o pojemności 2000 m3 w Pieszycach.

Przypominamy, że w ubiegłych latach zrealizowany został kontrakt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie”, w ramach którego wybudowano 719,05 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 mm, odprowadzającej ścieki z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne w rejonie ul. Akacjowej i Złotej. Zakończono też roboty budowlano-montażowe prowadzone dla zadania „Budowa wodociągu Dzierżoniów - Piława Górna”, w ramach którego wykonano wodociąg o długości 6,07 km.

20 czerwca 2012 r.

Informacje nt. realizacji projektu - kolejne umowy

W ramach realizacji projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, podpisane są kolejne umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.

W dniu 13 czerwca 2012 roku została podpisana umowa z firmą Instal Kraków Spółka Akcyjna z Krakowa, na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie". Koszt realizacji zadania to 12 709 590,00 zł. brutto. Termin zakończenia zadania: styczeń 2014 r.

Podpisanie umowy - oczyszczalnia ścieków Bielawa

Natomiast w dniu 15 czerwca 2012 roku została podpisana umowa z firmą Wodropol S.A. z Wrocławia, na realizację zadania pn. "Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza". Koszt realizacji zadania to 2 317 640,11 zł brutto . Termin zakończenia zadania: lipiec 2013r.

Umowa_SUW_Niemcza

Również w czerwcu planowane jest podpisanie kolejnych umów na roboty dot. przebudowy SUW Cicha w Dzierżoniowie, SUW w Kamionkach oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Podpisanie ostatniej z umów, na roboty budowlano- montażowe, dot. przebudowy największej SUW "Lubachów" w Zagórzu Śląskim, planowane jest na koniec lipca b.r.

15 czerwca 2012 r.

Wykonawcy kolejnych robót wyłonieni

Rozstrzygnięto kolejne przetargi na roboty budowlane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I". 13.06.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót dla kontraktu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie". Również w czerwcu zaplanowano podpisanie umów z Wykonawcami kolejnych robót:

 1. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza,
 2. Przebudowa SUW w Kamionkach,
 3. Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie,
 4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.

5 czerwca 2012 r.

Trwają roboty w ramach Projektu

Trwają prace budowlane prowadzone w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I", dofinansowywanego z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach kontraktu na "Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Dzierżoniowie" prace prowadzone są obecnie w rejonie ulic Krasickiego, Mickiewicza, Ząbkowickiej.

W ramach kontraktu "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie" wybudowano już m.in. 35 studni kanalizacyjnych, a roboty realizowane będą do 9.07.2013 r.

Kolejnym zadaniem w trakcie realizacji jest " Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach", którego planowana data zakończenia to 9.07.2013. Obecnie prace prowadzone są w rejonie ul. Dolnej w Pieszycach.

22 lutego 2012 r.

Kolejne postępowania przetargowe

W dniu 22 listopada 2011 roku została podpisana umowa na promocję projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I". W grudniu 2011 roku zostały ogłoszone kolejne postępowania przetargowe na realizację następujących robót budowlano-montażowych:

 1. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim
 2. Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie
 3. Przebudowa SUW w Kamionkach
 4. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza
 5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie
 6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.

28 stycznia 2012 r.

W grudniu 2011 roku zostały ogłoszone kolejne postępowania przetargowe na realizację następujących robót budowlano-montażowych:

 1. przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim,
 2. przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie,
 3. przebudowa SUW w Kamionkach,
 4. budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza,
 5. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie,
 6. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.

 

15 grudnia 2011 r.

Kolejne pięć inwestycji w ramach projektu weszło w fazę realizacji. Należą do nich:

 1. "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie". W dniu 09.11.2011 r. podpisano umowę, 18.11.2011 r. przekazano teren budowy. Planowany termin zakończenia: 09.07.2013 r.
 2. "Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów- Włóki". W dniu 09.11.2011 r. podpisano umowę, 18.11.2011 r. przekazano teren budowy. Planowany termin zakończenia: 09.07.2012 r.
 3. Umowa na realizację zadania "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie" z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym "MONTIBUD" Czesław Wójciak, Henryk Olszowy Sylwester Łazarz Sp. j. z Legnicy podpisana została 03.11.2011 r. Planowany termin zakończenia: 03.07.2013 r.
 4. Umowa na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach" z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. ze Świdnicy została podpisana 09.11.2011 r. Planowany termin zakończenia: 09.07.2013 r.
 5. "Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000 m3". Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 06.09.2011 r. Planowany termin zakończenia: 06.05.2012 r. Dotychczas wykonano m.in.:

 

Zbiornik wody w Pieszycach

Budowa zbiornika na wodę w Pieszycach - zima 2011 r.

12 grudnia 2011 r.

Na 13 zaplanowanych w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego -etap I" zadań, dwa zostały już zakończone.

Pierwsze z nich: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie", realizowane było w terminie 20.04 - 05.11.2010 r. W ramach inwestycji wybudowano 719,05 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 mm, która odprowadza ścieki z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne w rejonie ul. Akacjowej i Złotej.

Drugie zadanie, "Budowa wodociągu Dzierżoniów-Piława Górna", realizowane było w terminie 28.10.2010 r. - 28.10.2011 r. W ramach inwestycji w miejscowości Piława Dolna wybudowano ponad 6 km sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących sieci i przyłączy wodociągowych.

15 listopada 2011 r.

Ogłoszenie kolejnych postępowań przetargowych

Po otrzymaniu w maju 2011 roku potwierdzenia o dofinansowaniu dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, ogłoszone zostały kolejne postępowania przetargowe na realizację zadań wchodzących w zakres projektu. Efektem przeprowadzonych postępowań jest podpisanie następujących umów:

 1. w dniu 21 października 2011 roku podpisana została umowa z firmą EKOSYSYSTEM Sp. z o.o. z Zielonej Góry na kwotę 1.217.700,00 zł. brutto. Spółka ta będzie do połowy 2015 roku pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla 11 robót budowlano-montażowych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia,
 2. w dniu 6 września 2011 roku podpisana została umowa z konsorcjum firm WODROPOL S.A. z Wrocławia i FAMBUD Sp. z o.o. ze Skierniewic na realizację zadania pn. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3 . Koszt realizacji zadania to 4.467.981,15 zł. brutto. Termin zakończenia zadania: maj 2012 r.
 3. w dniu 3 listopada 2011 roku podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym MONTIBUD Sp.j. z Legnicy na realizację zadania pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie. Koszt realizacji zadania to 7.344.831,38 zł. brutto. Termin zakończenia zadania: lipiec 2013 r.
 4. w dniu 9 listopada 2011 roku podpisana została umowa z firmą Instalacje Sanitarne Z.U.H. Dariusz Sidorczyk z Bielawy na realizację zadania pn. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie. Koszt realizacji zadania to 1.794.570,31 zł. brutto. Termin zakończenia zadania: lipiec 2013 r.
 5. w dniu 9 listopada 2011 roku podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. ze Świdnicy na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach. Koszt realizacji zadania to 7.520.842,38 zł. brutto. Termin zakończenia zadania: lipiec 2013 r.
 6. w dniu 9 listopada 2011 roku podpisana została umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Didyk Andrzej z Zielęcic na realizację zadania pn. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki. Koszt realizacji zadania to 338.457,41 zł. brutto. Termin zakończenia zadania: lipiec 2012 r.

Podpisywanie umów przetargowych

W dniu 28 października 2011 roku zakończona została również realizacja zadania pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów - Piława Górna, rozpoczętego w październiku 2010 roku. W dniu 11 sierpnia 2011 roku ogłoszony został przetarg na promocję przedmiotowego projektu. Podpisanie umowy planowane jest w listopadzie br. W listopadzie 2011 roku planowane jest także ogłoszenie kolejnych postępowań przetargowych na realizację następujących robót budowlano-montażowych:

 1. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim
 2. Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie
 3. Przebudowa SUW w Kamionkach
 4. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza
 5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie
 6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.

W dniu 3 listopada 2011 roku odbyło się również kolejne spotkanie robocze z włodarzami gmin, na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące realizacji projektu oraz przebieg i rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

1 lipca 2011 r.

106 milionów złotych na inwestycje dla ziemi dzierżoniowskiej

W dniu 21 czerwca 2011 roku w Dzierżoniowie została zawarta umowa w sprawie dofinansowania projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I".

Informacja o podpisaniu umowy

Podpisanie umowy

1 czerwca 2011 r.

Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania

W dniu 24 maja 2011 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski podpisał potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I. Uroczyste wręczenie Potwierdzenia miało miejsce w dniu 31 maja br. w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Potwierdzenie Prezesowi Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Jakub Szulc (wszak woda to życie, a życie to zdrowie). W uroczystości wzięli udział m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Ilona Antoniszyn-Klik, Senator Stanisław Jurcewicz, Poseł Tomasz Smolarz, Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Wrocławia (Instytucji Wdrażającej) na czele z Prezesem Zarządu Panem Markiem Mielczarkiem, Burmistrzowie i Wójt gmin uczestniczących w projekcie wraz z Pełnomocnikami, Przewodniczący Rad Miast i Gminy oraz przedstawiciele Spółki Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 106 mln złotych (brutto). Poziom dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 54,76%, co stanowi kwotę ponad 47 mln złotych dla wartości netto projektu.

Prezentacja projektu (PDF)
Potwierdzenie dofinansowania (PDF)

Potwierdzenie finansowanai

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Aktualnosci/Czysta-woda-dla-Dzierzoniowa
http://www.tygodnik.dzierzoniowski.pl/wydarzenia/2278-dzieroniow-47-mln-z-na-gospodark-wodn
http://ddz.doba.pl/?s=subsite&id=18312&mod=1

17 maja 2011 r.

Nowa lista rankingowa projektów

Informujemy, że w dniu 13 maja 2011 r. opublikowano nową wersję listy rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I zmienił status z projektu rezerwowego na projekt podstawowy i znalazł się na 13 miejscu tej listy. Poniżej link do strony, na której znajduje się zaktualizowana lista rankingowa:

Aktualizacja listy rankingowej

25 stycznia 2011 r.

Spotkanie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 382

Informujemy, że w dniu 19.01.2011 roku w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 382 w Piławie Dolnej. W spotkaniu udział wzięli: Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Przedstawiciel Urzędu Gminy Dzierżoniów, Sołtys wsi Piława Dolna, Wykonawcy robót budowlanych, Przedstawiciel DSDiK, Przedstawiciele ZDP w Dzierżoniowie, oraz Przedstawiciele Spółki WiK w Dzierżoniowie.

Na spotkaniu poruszono problem trudnych warunków pogodowych, przez co wykonawca sieci wodociągowej w Piławie Dolnej wstrzymał roboty budowlane. Przy obecnych prognozach nie ma możliwości kontynuowania prac.
Przedstawiciel DSDIK poinformował, że od daty wznowienia robót budowlanych przy budowie wodociągu, w terminie jednego miesiąca zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy remontu nawierzchni drogi i remontu chodnika w Piławie Dolnej.

Starosta Dzierżoniowski poinformował że zostały wykonane prace naprawcze na najgorszym odcinku drogi w Piławie Dolnej, jednak ma to charakter jedynie zachowawczy i w przypadku przedłużającej się zimy i ponownego pogorszenia stanu nawierzchni roboty te zostaną powtórzone.

15 grudnia 2010 r.

Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W dniu 9 grudnia 2010 roku w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW). EBI reprezentowały na spotkaniu dwie osoby z siedziby w Luksemburgu oraz jedna z biura przedstawicielskiego w Warszawie. WFOŚiGW we Wrocławiu reprezentowały 4 osoby, na czele z Prezesem Zarządu dr inż. Markiem Mielczarkiem. Uczestnicy spotkania po obejrzeniu specjalnie przygotowanej prezentacji zwiedzili siedzibę Spółki oraz oczyszczalnię ścieków w Dzierżoniowie. Przedstawiciele EBI wykazali duże zainteresowanie zarówno projektem jak i funkcjonowaniem Spółki. Europejski Bank Inwestycyjny jest własnością państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest instytucją o charakterze niezarobkowym, która zajmuje się udzielaniem długoterminowych pożyczek na projekty europejskie, m.in. w dziedzinie programów ochrony środowiska.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja została wytypowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu do przedstawienia swojego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" , gdyż jest to największy z projektów prowadzonych przez WFOŚiGW we Wrocławiu ( zarówno pod względem obszaru jak i zakresu rzeczowego).

Spotkanie z EBI

10 listopada 2010 r.

Spotkanie związane z realizacją projektu unijnego

W dniu 3 listopada br. w siedzibie Spółki odbyło się kolejne spotkanie związane z realizacją projektu unijnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu gmin współfinansujących projekt oraz przedstawiciel WFOŚiGW we Wrocławiu (Instytucji Wdrażającej). Informacja na temat spotkania ukazała się w Tygodniku Dzierżoniowskim (wydanie z dnia 09.11.2010r.).

Artykuł w Tygodniku Dzierżoniowskim

29 października 2010 r.

Podpisanie umowy na budowę wodociągu Dzierżoniów - Piława Górna

W dniu 21.10.2010 r została podpisana umowa na realizację robót budowlanych pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów - Piława Górna. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej Φ 160 z PE o długości około 6 km.
Kwota umowna za wykonanie robót: 2.243.595,03 zł brutto (według Studium Wykonalności: 2.684.000,00 zł brutto). Poziom dofinansowania: 54,76%. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane "INSBUD" z Bonina.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem internetowym:
http://www.ug.dzierzoniow.pl/page/index.php?nr=1183

22 września 2010 r.

Konferencja prasowa pt. Program Infrastruktura i Środowisko dla Dolnego Śląskiego

Dnia 16.09.2010 r. (czwartek), w godz. od 11.15 do 12.15 w Hotelu Sofitel we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa pt. Program Infrastruktura i Środowisko dla Dolnego Śląskiego, podczas której zaprezentowany został również projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I".

W konferencji udział wzięli m.in.:


W trakcie trwania konferencji przedstawione zostały następujące tematy:


Program konferencji był następujący:

 1. Powitanie, przedstawienie uczestników: Marek Mielczarek
 2. Wystąpienie: Stanisław Gawłowski
 3. Wystąpienie: Rafał Jurkowlaniec
 4. Wystąpienie: Marek Łapiński
 5. Prezentacja: Marek Mielczarek, Andrzej Bronowicki:
  • wdrażanie POIiŚ na Dolnym Śląsku,
  • projekt spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie.
 6. Pytania i odpowiedzi dla mediów: Marek Mielczarek.
 7. Zakończenie, pożegnanie : Marek Mielczarek.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie: http://www.fos.wroc.pl/index.php/www/Aktualnosci/Miliony-dla-Dolnego-Slaska.

Ponadto informacje na temat konferencji ukazały się w lokalnych gazetach oraz na portalu doba.pl.

Artykuł w Gońcu Dzierżoniowskim
Artykuł w Tygodniku Dzierżoniowskim
Informacja na portalu doba.pl

27 maja 2010 r.

Ocena merytoryczna II stopnia

Informujemy, że złożony w listopadzie 2009 roku wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia obecnie przechodzi ocenę merytoryczną II stopnia. 27 kwietnia 2010 roku Spółka, jako Beneficjent projektu otrzymała uwagi od Grupy Roboczej, powołanej przy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek został uzupełniony/poprawiony o wymagane informacje i 18 maja 2010 roku został złożony w sekretariacie Grupy Roboczej.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Grupę Roboczą poprawionego wniosku Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie powinna uzyskać potwierdzenie otrzymania dofinansowania. Planowany termin otrzymania potwierdzenia to koniec czerwca 2010 roku.

9 kwietnia 2010 r.

Podpisanie umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Dnia 9 kwietnia 2010 roku Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie podpisała Umowę dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie", które przewidziane jest do realizacji przy udziale środków finansowych z Funduszu Spójności.

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, będzie Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Dzierżoniowa, w imieniu której Umowę podpisali Pan Lech Wojciechowski - Dyrektor Zarządu oraz Pani Ewa Lubańska - Główna Księgowa. Z ramienia Spółki Umowa zatwierdzona została przez Pana Andrzeja Bronowickiego - Prezesa Zarządu (MAO) oraz Panią Irenę Augustynowicz - Dyrektora ds. Finansowych.

W ramach Kontraktu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 0,9 km w rejonie ulic Akacjowej i Złotej w Dzierżoniowie. Wartość zadania wynosi 692.720,51 zł brutto, w tym poziom dofinansowania poprzez środki unijne (na podstawie Studium Wykonalności) wyniesie prawie 61%.

Jednocześnie informujemy, że jest to pierwsze zadanie inwestycyjne z trzynastu, wchodzących w zakres projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I", dla których w listopadzie 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, która dokonana została przez Instytucję Wdrażającą - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Obecnie dobiega końca ocena merytoryczna II stopnia, którą przeprowadza Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Środowiska w Warszawie. O efektach tej oceny poinformujemy w najbliższym czasie.

Całkowity zakres rzeczowy Projektu obejmuje realizację następujących zadań:

1/ w zakresie systemu wodociągowego:


2/ w zakresie systemu kanalizacyjnego:


Projekt współfinansowany będzie przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz gminy powiatu dzierżoniowskiego: Miejską Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza oraz Dzierżoniów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 106 mln zł brutto.

Dla celów przygotowania i realizacji Projektu, w ramach struktury organizacyjnej WiK Spółki z o.o. w Dzierżoniowie, dnia 20 grudnia 2007 roku powołana została Jednostka Realizująca Projekt (JRP), na czele której stoi Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) w osobie Prezesa Zarządu Spółki - Pan Andrzej Bronowicki. JRP jest odpowiedzialna za koordynację działań wszystkich stron zaangażowanych w realizację Projektu oraz za ostateczne wdrożenie, realizację i rozliczenie Projektu, zgodnie z wymaganiami Funduszu Spójności oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Projektu.

26 lutego 2010 r.

Pozytywna ocena projektu

W dniu 21 stycznia br. Ministerstwo Środowiska (Instytucja Pośrednicząca) poinformowało, że zgłoszony w dniu 30 listopada 2009 roku przez Spółkę WiK w Dzierżoniowie projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" do dofinansowania z Funduszu Spójności (konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskał 44 pkt. na tzw. ocenie merytorycznej I stopnia. Wartość zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie wynosi prawie 107 milionów złotych, poziom dofinansowania stanowi ponad 60%. W ramach ww. konkursu złożono 83 wnioski, spośród których 59 pozytywnie przeszło ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i znalazło się na krajowej liście rankingowej. Nasz projekt znalazł się na 10 miejscu - ex aequo z 6 innymi.

Decyzją Instytucji Pośredniczącej, ze względu na obecnie brakujące środki finansowe, w początkowym etapie skierowano tylko 16 projektów do dalszej oceny merytorycznej II stopnia. Obecnie nasz projekt jest już oceniany przez zespół 8 ekspertów (4 niezależne 2 osobowe zespoły). Przewidujemy, że ocena II stopnia zostanie zakończona na początku II kw. 2010 roku. Mamy nadzieję, że ocena II stopnia będzie pozytywna i zgodnie z regulaminem konkursu, w ciągu następnych dwóch miesięcy zostanie podpisana ze Spółką umowa o dofinansowanie.

Obecnie w Spółce trwają prace związane z dalszą realizacją ww. projektu.

1 grudnia 2009 r.

Realizacja przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap , zgłoszonego do Funduszu Spójności

Informujemy, że w dniu 30 listopada br. Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" wraz z niezbędnymi załącznikami.Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań :

1/ w zakresie systemu wodociągowego:


2/ w zakresie systemu kanalizacyjnego:


Projekt współfinansowany będzie przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz gminy powiatu dzierżoniowskiego: Miejską Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza oraz Dzierżoniów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 106 mln PLN brutto (co stanowi ok. 25 mln EUR). Poziom dofinansowania poprzez środki unijne (na podstawie Studium Wykonalności) wynosi prawie 61%. Dla wszystkich zadań planowanych do realizacji w ramach projektu przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie którego stwierdzono konieczność sporządzenia "Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko". Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu przedmiotowego Raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Gotowość projektu wynosi 86% (12 pozwoleń na budowę wydanych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie i w Wałbrzychu oraz 3 pozwolenia na budowę wydane przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu).

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków, złożone dokumenty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia.

22 września 2009 r.

Realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”

Informujemy, że zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dnia 30 września 2009 roku ogłoszony zostanie konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektów I i II Osi Priorytetowej. Planowane rozpoczęcie naboru wniosków dla ww. priorytetów rozpocznie się w dniu 16 listopada 2009 roku.

W ramach I Osi Priorytetowej PO IiŚ zgłoszony zostanie projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I", realizowany wspólnie przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz gminy: Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza oraz Dzierżoniów.

Informacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

13 sierpnia 2009 r.

Realizacja przedsięwzięcia p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I"

W związku z realizacją projektu p.n."Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I", zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji tego przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zebrany został cały materiał dowodowy.

22 lipca 2009 r.

Realizacja przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”.

W związku z realizacją projektu p.n."Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I", zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

17 lipca 2009 r.

Realizacja przedsięwzięcia p.n. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I'

W związku z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/50-9/09/jnk z dnia 22 czerwca 2009 r., w dniu 14.07.2009 roku, w Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska we Wrocławiu, złożony został Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I".

Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym
Mapa planowanego przedsięwzięcia (19,5 MB)

8 lipca 2009 r.

Realizacja przedsięwzięcia p.n. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I'

W związku z realizacją projektu p.n."Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I", zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

23 czerwca 2009 r.

Realizacja projektu pn 'Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I', zgłoszonego do Funduszu Spójności

W dniu 18 czerwca 2009 roku w Sali Kinoteatru 'Zbyszek" w Dzierżoniowie odbyły się kolejne Konsultacje Społeczne, w ramach realizacji projektu pn.: 'Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I'.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciel Biura Poselskiego Pana Tomasza Smolarza, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przedstawiciel zielonogórskiej firmy ESKO - wykonawca studium wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności, burmistrzowie i przedstawiciele Gmin, Radni gmin i powiatu dzierżoniowskiego, pracownicy Spółki Wodociągi i Kanalizacja oraz mieszkańcy poszczególnych gmin.

W trakcie trwania Konsultacji przedstawione zostały podstawowe informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, informacje o projektach zgłoszonych do Funduszu Spójności - aktualnie obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz o projektach przygotowywanych do złożenia w 6 naborze do POIiŚ. Wśród tych ostatnich znajduje się przedmiotowy projekt, przygotowywany wspólnie przez Spółkę WiK z Dzierżoniowa oraz gminy powiatu dzierżoniowskiego.

Przedstawiono również informacje o zakresie rzeczowo-finansowym projektu i sposobie jego finansowania, etapach i efektach realizacji projektu oraz o stopniu zaawansowania prac projektowych i przewidywanych terminach gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Konsultacje społeczne

5 czerwca 2009 r.

Realizacja projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I

W związku z realizacja projektu p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności, w dniu 11.05.2009 roku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożona została druga zmiana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację projektu jw.

7 maja 2009 r.

Realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, zgłoszonego do dofinansowania do Funduszu Spójności.

Informujemy, że w ramach procesu ubiegania się o środki unijne z Funduszu Spójności, w dniu 17.04.br. złożony został w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I". Tym samym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął postępowanie administracyjne w ww. sprawie.

Wniosek
Karta Informacyjna Przedsiewziecia

9 maja 2009 r.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, zgłoszonego do dofinansowania do Funduszu Spójności.

Informujemy, że w ramach procesu ubiegania się o środki unijne z Funduszu Spójności podpisanych zostało 12 umów na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań wchodzących w zakres przedmiotowego przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy zestawienie zadań wraz z terminami podpisania umów i wykazem Wykonawców:

1. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki - 14.01.2009 r. - wykonawca dokumentacji: Terenowy Zespół Usług Projektowych, ul. Ząbkowicka 42, 58-200 Dzierżoniów;

2. Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.; Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3 - 22.01.2009 r. - wykonawca dokumentacji: Konsorcjum SUBSIDY FINANCE CORPORATION Sp. z o.o. ul. Oławska 9/6, 50-123 Wrocław oraz Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej DYNAMIK FILTR Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Dojazdowa 1, 42-202 Częstochowa;

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie - 26.01.2009 r. - wykonawca dokumentacji: Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych INSTALPROJEKT mgr inż. Ewa Borecka, ul. Gwiezdna 8/215, 59-220 Legnica;

4. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza - 25.02.2009 r. - wykonawca dokumentacji: ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański B. Baczmańska, ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra;

5. Przebudowa SUW w Kamionkach - 26.02.2009 r. - wykonawca dokumentacji: ENVIROTECH Sp. z o. o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań;

6. Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie - 26.02.2009 r. - wykonawca dokumentacji: ENVIROTECH sp. z o. o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań;

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie - 05.03.2009 r. - wykonawca dokumentacji: CITEC S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice;

8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie - 05.03.2009 r. - wykonawca dokumentacji: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o., ul. Okrzei 18, 64-920 Piła;

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach - 27.02.2009 r. - wykonawca dokumentacji: PRACOWNIA PROJEKTOWANIA i NADZORU DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;

10. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie - 27.02.2009 r. - wykonawca dokumentacji: DFE EKORAJ Sp. z o.o., ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław;

11. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie - 27.02.2009 r. - wykonawca dokumentacji: PRACOWNIA PROJEKTOWANIA i NADZORU DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów;

12. Budowa wodociągu Dzierżoniów-Piława Górna - 04.03.2009 r. - wykonawca dokumentacji: DFE EKORAJ sp. z o.o., ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław;

Całkowita wartość dokumentacji wynikająca z umów wynosi brutto 2.678.288,00 zł. (netto 2.195.318,03 zł.)

18 listopada 2008 r.

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia zgłoszonego do Funduszu Spójności.

W dniu 3 listopada 2008 r. odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej. Prace związane z modernizacją trwały około 2 lat, a ich efektem jest min. możliwość wytwarzania tzw. "zielonej energii". W otwarciu wzięli udział m.in. parlamentarzyści z terenu województwa dolnośląskiego , włodarze gmin i powiatu oraz przedstawiciel WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dzień później, tj. 4 listopada b.r. w Kinoteatrze "Zbyszek" w Dzierżoniowie odbyły się kolejne konsultacje społeczne, dotyczące realizacji przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I", na których omawiano kwestie dotyczące zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, przedstawione przez wykonawcę studium wykonalności.

Wystąpienie prezesa WiK

Otwarcie oczyszczalni w Dzierżoniowie

Fot. Uroczyste przecięcie wstęgi

Konsultacje społeczne

20 października 2008 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie wraz z Burmistrzem: Bielawy, Dzierżoniowa, Niemczy, Pieszyc, Piławy Górnej oraz Wójtem Gminy Dzierżoniów

zapraszają wszystkich mieszkańców

na kolejne Konsultacje Społeczne, które będą dotyczyć omówienia przebiegu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I". Podczas spotkania przedstawiony zostanie uzgodniony zakres rzeczowy przedsięwzięcia, dla którego obecnie realizowana jest dokumentacja projektowa. W spotkaniu wezmą udział parlamentarzyści i samorządowcy z terenu województwa dolnośląskiego, przedstawiciele gmin i powiatu dzierżoniowskiego, przedstawiciel WFOŚiGW we Wrocławiu, przedstawiciel firmy ESCO PIŚ z Zielonej Góry (wykonawca studium wykonalności).
Spotkanie odbędzie się we wtorek 4 listopada b.r. o godz. 14.00 w Sali Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie.
Jednocześnie informujemy, że w środę 5 listopada b.r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 przy ul. Brzegowej 144 w Dzierżoniowie mieszkańcy naszego powiatu mają możliwość obejrzenia obiektów zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, w tym obiektów gospodarki osadowo-gazowo-energetycznej.

Serdecznie zapraszam

Prezes Spółki
Wodociągi i Kanalizacja
W Dzierżoniowie

18 czerwca 2008 r.

Konsultacje społeczne dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I"

W dniu 11 czerwca br. w sali Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie odbyły się kolejne konsultacje społeczne, dotyczące planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszego powiatu.

Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz informacje o projektach zgłoszonych do Funduszu Spójności o wartości poniżej 25 mln euro. Omówiony został projekt, przygotowywany wspólnie przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa oraz gminy powiatu dzierżoniowskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Przedstawione i omówione zostały zagrożenia dla realizacji przedsięwzięcia oraz pilne prace do wykonania przy projekcie przez Wnioskodawcę. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze wstępnym zakresem rzeczowym, określonym na kwotę ok. 25 mln euro. Zakres ten obejmuje niezbędne do wykonania na terenie powiatu dzierżoniowskiego inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla I etapu.

Na konsultacjach obecni byli: przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Pan Zbigniew Mirecki, przedstawiciel zielonogórskiej firmy ESKO, która opracowuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o środki unijne - Pan Andrzej Baczmański, Senator RP - Pan Stanisław Jurcewicz, Pan Wojciech Kielka z Biura Poselskiego Pani Anny Zalewskiej, przedstawiciele gmin i powiatu dzierżoniowskiego (Burmistrzowie, Wójt, Radni), mieszkańcy poszczególnych gmin oraz pracownicy WiK.

Konsultacje społeczne

29 maja 2008 r.

Kontynuacja starań o fundusze unijne na realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie kontynuuje prace nad pozyskaniem środków unijnych z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego". W 2007 roku opracowane zostało Wstępne Studium Wykonalności dla wszystkich niezbędnych inwestycji, jakie należy przeprowadzić w celu stworzenia spójnego systemu wodno-ściekowego, odpowiadającego wymogom prawa unijnego i polskiego oraz potrzebom mieszkańców naszego powiatu. Zakres koniecznych zadań dla całego przedsięwzięcia, określony na kwotę ponad 300 mln zł przedstawiają załączone mapy. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Studium Wykonalności dla I etapu przedsięwzięcia, którego wartość określona została na około 100 mln zł. W dniu 27 maja b.r. odbyło się kolejne spotkanie z Burmistrzami i Wójtem, przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wykonawcą Studium Wykonalności, na którym przedstawiony został wstępny zakres rzeczowy dla I etapu przedsięwzięcia, obejmujący następujące zadania:

 1. W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
  OPCJA I
  1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i budowa suszarni osadów - (13 000 000 zł)
  2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie - (9 000 000 zł)
  3. Przebudowa oczyszczalni w Piławie Górnej - (3 000 000 zł)
  4. Rozdział kanalizacji w Dzierżoniowie - (9 000 000 zł)
  5. Rozdział kanalizacji w Bielawie - (3 000 000 zł)
  6. Budowa kanalizacji w Pieszycach - (12 000 000 zł)
  7. Likwidacja oczyszczalni w Pieszycach - (1 000 000 zł)
  8. Inne obiekty na sieci kanalizacyjnej - (5 000 000 zł)
  Razem część ściekowa - 55 000 000 zł

  OPCJA II
  1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i budowa suszarni osadów - (13 000 000 zł)
  2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie - (9 000 000 zł)
  3. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej i przesył do oczyszczalni w Bielawie - (7 600 000 zł)
  4. Rozdział kanalizacji w Dzierżoniowie - (9 000 000 zł)
  5. Rozdział kanalizacji w Bielawie - (3 000 000 zł)
  6. Budowa kanalizacji w Pieszycach - (12 000 000 zł)
  7. Likwidacja oczyszczalni w Pieszycach - (1 000 000 zł)
  8. Inne obiekty na sieci kanalizacyjnej - (5 000 000 zł)
  Razem część ściekowa - 59 600 000 zł
 2. W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ
  1. Modernizacja SUW Lubachów - ( 11 400 000 zł)
  2. Modernizacja SUW Kamionki - (5 130 000 zł)
  3. Modernizacja SUW Ostroszowice - (2 700 000 zł)
  4. Modernizacja SUW Góry Sowie - (2 100 000 zł)
  5. Modernizacja SUW NOWAR - Piława Górna - (2 400 000 zł)
  6. Modernizacja SUW Cicha Dzierżoniów - (2 340 000 zł)
  7. Modernizacja SUW Jodłownik - (1 370 000 zł)
  8. Modernizacja SUW Józefówek - (1 100 000 zł)
  9. Modernizacja SUW 1-go Maja Bielawa - (180 000 zł)
  10. Modernizacja SUW Niemcza - (1 725 000 zł)
  11. Pozostałe obiekty - (10 550 000 zł)

Razem część wodociągowa - 40 995 000 zł

W najbliższym czasie, w ramach konsultacji społecznych, planowane jest spotkanie ze Starostą, Burmistrzami i Wójtem, Pełnomocnikami oraz Radnymi poszczególnych gmin, na którym przedstawiona zostanie idea ubiegania się o fundusze unijne oraz zaprezentowany i omówiony zostanie zakres rzeczowy dla I etapu przedsięwzięcia.

Mapa wody
Mapa kanalizacji

20 marca 2008 r.

Podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności

W dniu 11 marca b.r. w siedzibie WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie podpisana została umowa z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą zadania p.n. Opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I". Wykonawcą zadania będzie ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C., A. Baczmański, B. Baczmańska, ul. Obywatelska 1, 65-736 ZIELONA GÓRA. Termin realizacji zadania określono na 210 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 7 października br.

Podpisanie umowy na studium wykonalności

5 lutego 2008 r.

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.

W Spółce trwają intensywne prace mające na celu pozyskanie środków unijnych z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego". Wykonane Wstępne Studium Wykonalności przedstawia szereg zadań na kwotę ponad 300 mln. zł. Obecnie wybrano najważniejsze zadania, które będą realizowane w ramach tzw. I etapu. To ogromne przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminach naszego powiatu szacuje się na około 100 mln zł. Na jego realizację z Unii Europejskiej można pozyskać kwotę około 65 mln zł - pozostałe środki pochodzić będą od uczestników projektu, czyli od 6 gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz od Spółki Wodociągi i Kanalizacja.

Spółka będzie beneficjentem i operatorem realizacji przedsięwzięcia i będzie odpowiadać za przeprowadzenie całej inwestycji. Podczas sesji w dniu 29 stycznia b.r. z projektem zapoznali się Radni Powiatu Dzierżoniowskiego. Pod obrady Rady Powiatu sprawa trafiła ze względu na jej aspekt społeczny. Główne korzyści dla mieszkańców powiatu to poprawa jakości wody z możliwością pozyskania na ten cel ogromnych środków z zewnątrz. Właśnie po to, by radni gminni mieli na uwadze ten aspekt, radni powiatowi jednogłośnie poparli realizację przedsięwzięcia, apelując jednocześnie do gmin o wzięcie w nim udziału.

Informacje dot. projektu przedstawili: Andrzej Bronowicki - Prezes zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie, Zbigniew Mirecki - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - koordynator ww. projektu oraz Jerzy Ignaszak - zastępca Prezesa zarządu WFOŚiGW. - Ten projekt został wpisany do wykazu projektów indykatywnych, tzn. że wstępnie zostały obiecane pieniądze na jego realizację. Inne gminy zabiegają o to wiele lat. Postarajmy się tego nie zmarnować - powiedział Jerzy Ignaszak.

Z dniem 1 stycznia b.r. w strukturach organizacyjnych Spółki powołana została Jednostka Realizująca Projekt, która obecnie działać będzie jedynie w zalążku, a do której, po uzyskaniu dofinansowania, należeć będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem przedsięwzięcia. W dniu 31 stycznia b.r. został ogłoszony przetarg p.n. "Opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I". Prace nad opracowaniem studium wykonalności i kompletu dokumentów do Funduszu Spójności potrwają około 7 miesięcy, a ich zakończenie pozwoli na złożenie na przełomie 2008/2009 kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
I etapu realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 1 lutego br. odbyło się również w Spółce kolejne spotkanie z Burmistrzami i Wójtem, na którym ustalono treść porozumienia pomiędzy gminami, którego projekt będzie teraz omawiany przez rady poszczególnych gmin.

21 stycznia 2008 r.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zapoznanie się z założeniami projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej było głównym powodem spotkania parlamentarzystów z prezesem spółki Wodociągi i Kanalizacja Andrzejem Bronowickim, do którego doszło na początku roku. Oprócz posła Tomasza Smolarza, senatora Stanisława Jurcewicza wzięli w nim także udział starosta Janusz Guzdek, burmistrz Marek Piorun, zastępca burmistrza ds. technicznych Wanda Ostrowska oraz inżynier miejski Zygmunt Kuc. Prezes spółki zaprezentował zakres planowanych prac inwestycyjnych obejmujących teren działalności WiK-u. Celem modernizacji infrastruktury wodociągowej jest dostosowanie jakości wody i ścieków do zaostrzanych przepisów unijnych. Kosztujące około 300 mln zł zadanie może zostać przeprowadzone przez WiK, przy współpracy wszystkich gmin, na terenie których prowadzona jest gospodarka wodno-ściekowa. Bardzo ważnym elementem finansowania projektu jest pozyskanie środków zewnętrznych. Będzie o nie zabiegał WiK.

Spotkanie i dyskusja nad projektem

Przedstawienie szczegółów projektu parlamentarzystom miało na celu promocję nowatorskich opracowań projektowych, przedstawienie źródeł finansowania i harmonogramu realizacji inwestycji. Na zdjęciu od lewej: senator Stanisław Jurcewicz, poseł Tomasz Smolarz i inżynier miasta Zygmunt Kuc.

10 października 2007 r.

Firma DS Consulting Sp. z o.o. Gdańsk oraz Saur Neptun Gdańsk S.A zakończyła opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego".

Zakres wszystkich prac oszacowano na kwotę ok. 300 mln. zł. W dniu 02.10.2007 roku w siedzibie Sp. z o.o. WiK odbyło się kolejne spotkanie wszystkich burmistrzów i wójta gminy wiejskiej Dzierżoniowa oraz koordynatora z WFOŚiGW na którym ustalono, że powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane w co najmniej dwóch etapach. Pierwszy etap będzie realizowany do kwoty ok. 100 milionów zł. Przewidywany udział środków unijnych to kwota ok. 63 mln. zł. Pozostałe ok. 37mln. musi zostać wygospodarowane przez Spółkę WiK (beneficjent i operator ) oraz gminy. W najbliższym czasie zostanie określony zakres rzeczowy i finansowy prac realizowanych w ramach I etapu. Okres jego realizacji powinien trwać maksymalnie 3 lata.

23 lipca 2007 r.

Starania o dotację ze środków unijnych.

W roku 2006, w porozumieniu ze wszystkimi sześcioma obsługiwanymi gminami, rozpoczęliśmy, jako przyszły wnioskodawca, beneficjent i operator, realizację przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego, celem otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności. Do tej pory wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym przez uczestników przedsięwzięcia. Podpisano list intencyjny z gminami, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę wstępnego studium wykonalności (WSW), którym zostało Konsorcjum firm DS CONSULTING I SAUR NEPTUN GDAŃSK z Gdańska.

Obecnie trwają intensywne prace nad opracowaniem koncepcji technicznej do WSW. Zakończenie prac i zatwierdzenie studium planowane jest w okresie wrzesień październik b.r. Na opracowanie Spółka WiK uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proces konsultacji społecznych dot. przedsięwzięcia zapewniony jest poprzez udział gmin uczestniczących w projekcie we wszystkich etapach prac. Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Środowiska i zamieszczone jako propozycja do uwzględnienia w Indykatywnym wykazie projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która została przesłana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Intensyfikacja prac i konsultacji społecznych nastąpi na etapie ustalenia zakresu rzeczowego do wniosku aplikacyjnego, co planowane jest w miesiącu październiku b.r. Pozyskane środki, wstępnie zakłada się kwotę ok. 300 milionów złotych, pozwolą Spółce na przeprowadzenie gruntownej modernizacji sytemu wodno-kanalizacyjnego w powiecie dzierżoniowskim. W efekcie nastąpi znaczna poprawa jakości wody i ścieków oraz w pełni zostanie zmechatronizowane funkcjonowanie Spółki.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska