noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

LABORATORIUM

Laboratorium mieści się w Dzierżoniowie na ulicy Relaksowej 5. Wykonuje badania wody pitnej dostarczanej poprzez sieć wodociągową mieszkańcom Dzierżoniowa, Bielawy, Piławy, Niemczy oraz Gminy Dzierżoniów. Badania te pozwalają ocenić czy woda spełnia parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w aktualnym LaboratoriumRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294). Laboratorium bada także ścieki z oczyszczalni ścieków. Oferta Laboratorium skierowana jest również do przedsiębiorstw dostarczających wodę i oczyszczających ścieki, dla przemysłu, osób prowadzących działalność gospodarczą (np. sklepy) i dla osób prywatnych (właścicieli studni przydomowych i przydomowych oczyszczalni ścieków).

W laboratorium są następujące pracownie:
pracownia fizykochemiczna ścieków,
pracownia fizykochemiczna wody,
pracownia mikrobiologiczna.

Podstawowe cele Laboratorium:
wykonywanie badań laboratoryjnych spełniających oczekiwania klienta poprzez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
pozyskanie zaufania klienta i spowodowanie jego zainteresowania oferowanymi usługami,
rozszerzenie zakresu usług.
Laboratorium realizuje powyższe cele poprzez :
odpowiedni poziom usług,
pełną odpowiedzialność za jakość badań,
stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej
wykonywanie badań metodami (referencyjnymi i niereferencyjnymi) zgodnymi z wymaganiami klientów,
Laboratorium poszerzanie zakresu akredytacji i zakresu badań,
wykonywanie badań przez bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel,
bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań klienta,
nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego,
ustawiczny rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników,
zachowanie bezstronności i poufności związanej ze zleceniem klienta i prawa do skarg i reklamacji.

Pracownicy Laboratorium mają duże doświadczenie, wiedzę i łatwość nawiązywania kontaktów. Podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i seminariach. Laboratorium sprawdza się poprzez udział w badaniach biegłości. Uzyskuje wyniki zadowalające.

Od 2006 Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 756 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Jest to formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium i wiarygodności wykonywanych badań.

W Laboratorium co roku przeprowadzany jest audyt kompetencji przez PCA. Ostatni audyt odbył się w czerwcu 2019. Przebiegł on pomyślnie i laboratorium uzyskało akredytację na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacji został zaktualizowany.

W Laboratorium wykonywanych jest szereg oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, ścieków i osadów ściekowych. Laboratorium stosuje metody znormalizowane a także ma własne sprawdzone procedury badawcze opracowane w oparciu o normy i instrukcje producentów wyposażenia. Oznaczenia wykonywane są metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi, o czym zawsze jest klient poinformowany i wyraża na to zgodę.Laboratorium korzysta z usług sprawdzonego wiarygodnego podwykonawcy. Klient jest zawsze o tym poinformowany i akceptuje to. Klient może także sam wskazać podzleceniodawcę.

Oferowany zakres badań wody i ścieków akredytowanych wykonywanych we własnym zakresie:
pobieranie próbek fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody,
pobieranie próbek fizykochemicznych ścieków,
odczyn (pH), przewodność, mętność, barwa,
związki azotowe (azotany, amoniaki), azot ogólny,
żelazo, mangan,
glin,
siarczany, chlorki,
twardość, wapń, magnez,
fosforany i fosfor ogólny,
ChZT, BZT5 i i tlen rozpuszczony
zawiesina ogólna,
zawartość wolnego chloru,
mikrobiologia wody –ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C i 22 °C, bakterie z grupy coli i Escherichia coli, paciorkowce kałowe, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).

Laboratorium Oferowany zakres badań wody i ścieków nieakredytowanych wykonywanych we własnym zakresie:
smak, zapach,
utlenialność (ChZT met. nadmanganianową),
azotyny,
wilgotność,
NPL,
mikrobiologia osadów ściekowych (Salmonella spp., jaja pasożytów-Asacaris spp.,Trichiuris spp., Toxocara spp).

Oferowany zakres badań podzlecanych innym podmiotom:
metale (arsen, antymon, akryloamid, kadm, ołów, cynk, chrom, nikiel, molibden, miedź, srebro, rtęć),
benzen, benzo(a)piren, ΣTHM, chloroform, ΣWWA, bromodichlorometan, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, Σtrichloroetan i tetrachloroetan,
pestycydy, OWO, substancje ropopochodne, surfaktanty anionowe,
tryt, radon, Ra-226, Ra-228 i inne.

W ramach bieżących zadań Laboratorium WiK Dzierżoniów wykonuje:
nadzór nad jakością ujmowanych wód surowych (podziemnych i powierzchniowych),
kontrolę procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody i sprawdzenia jakości wody uzdatnionej,
analizę jakości wody w sieci i bezpośrednio u odbiorcy,
nadzór nad procesami technologicznymi na oczyszczalniach ścieków ( w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie),
analizę ścieków przemysłowych.

BADANIA DODATKOWE
Od 2008 roku Laboratorium wykonuje badania środowiska pracy. Są to pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy w zakładach, firmach, instytucjach publicznych, w miejscach ,w których wymagany jest odpowiedni poziom oświetlenia zgodny z aktualną normą. Pomiary wykonywane są za pomocą luksomierza SONOPAN. Klient otrzymuje raport z przeprowadzonych pomiarów wraz ze stwierdzeniem czy komfort wzrokowy jest zapewniony bądz nie.

Certyfikat AB 756
Zakres akredytacji
Polityka Systemu Zarządzania

Cennik usług WiK (pdf)
Instrukcja pobierania próbek wody (pdf)
Pobierz druki
Mapa dojazdu
ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4084565 osób