noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

Pobierz przewodnik


Co trzeba zrobić, aby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie dostarczała wodę i odprowadzała ścieki ?

 1. W Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć:
  • "Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia" (F-1/PJ-8.2/01) dostępny na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu "BOK" - "Pobierz druki" oraz w WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A w Dziale Technicznym wraz z wymaganymi załącznikami tj:;
  • mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji w skali 1:500 lub 1:1000. W przypadku więcej niż jednego obiektu koncepcja musi zawierać zaznaczoną lokalizację budynków i planowane rozmieszczenie dróg. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38;
  • wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

  Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia jest wydawane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.
   
 2. Po uzyskaniu zapewninia dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunkowpryłączenia, należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci sieci sanitarnych. WiK Spółka z o.o. wykonuje wyżej wymienione projekty na zlecenie Inwestora pod warunkiem podpisania umowy na projektowanie i wykonanie przyłączy.
   
 3. Jeżeli przyłącze przebiegać będzie przez inną, prywatną działkę, należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę potwierdzoną notarialnie, na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji (do wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej należy dołączyć kopię powyższej zgody)
   
 4. W Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć:
  • Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego" (F-2/PJ-8.2/01) dostępny na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu "BOK" - "Pobierz druki" oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie;
  • dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (patrz - krok 2).
   w razie konieczności
  • Upoważnienie właściciela - inwestora dla pełnomocnika.

  Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.
   
 5. W Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) należy uzyskać opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej
   
 6. W Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie można zgłosić budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na jego budowę lub można zgłosić budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w terminie minimum 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.
   
 7. Jeżeli planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym należy uzyskać decyzję lub zgodę Zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
   
 8. Rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić w Dziale Wodociągów i Kanalizacji WiK Spółka z o.o. w Dzierżoniowie w terminie nieprzekraczalnym 7 dni przed planowaną datą przystąpienia do robót. Zgłoszenie może być dokonane na formularzu (F-1/PJ-8.5/03) dostępnym na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu "BOK" - "Pobierz druki" oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie lub może to być kserokopia zaświadczenia o braku sprzeciwu na budowę przyłącza uzyskana w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
   
 9. Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić w WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie lub wykonawcy posiadającemu wymagane uprawnienia
   
 10. Przy zleceniu wykonania w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie należy złożyć następujące dokumenty:
  • "Wniosek o wykonanie przyłącza" (F-2/PJ-8.5/03) dostępny na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu "BOK" - "Pobierz druki" oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,
  • kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • kopię decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza lub kopię opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz, kopię decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wraz z kopiami dowodów dokonanych opłat (patrz punkt 7),
  • kopię uzgodnienia dokumentacji technicznej WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (patrz punkt 3) wraz z planem sytuacyjnym z dokumentacji technicznej przyłącza (patrz punkt 2),
  • podpisaną umowę o przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  • decyzja zarządcy drogi o wyrażeniu zgody na zajęcie pas drogowego, a w przypadku dróg niepublicznych, pisemnej zgody właściciela drogi lub terenu na wejście na jego teren, nie będący w dyspozycji inwestora w celu wykonania przyłącza,
  • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.
  • UWAGA. Wniosek o wykonanie przyłącza jest jednocześnie wnioskiem na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
    
  Wykonanie przyłącza w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie trwa do 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przyłączeniowej wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi powyżej. W przypadku problemów technicznych termin może ulec zmianie. Cena określona jest w cenniku usług WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.
   
 11. W przypadku zlecenia wykonania przyłącza uprawnionemu wykonawcy należy:
  • W Dziale Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, po wykonaniu przyłącza przez uprawnionego wykonawcę, złożyć "Wniosek o przyłączenie" ( druk F-3/PJ-8.5/03 - dostępnym na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w menu "BOK" - "Pobierz druki" oraz w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wpięcie do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz montaż wodomierza głównego wykonywane są wyłącznie przez WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.
  • UWAGA. Wniosek o przyłączenie jest jednocześnie wnioskiem na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

   
 12. Warunkiem otrzymania (sporządzenia) protokołu jest usunięcie wszystkich usterek i wad wskazywanych przez pracowników WiK nadzorujących realizację przyłączy.
   
  Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłącza podpisywana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Osoba prawna dodatkowo dołącza dokumenty rejestrowe:
   
  • kopię decyzji nadania numeru NIP,
  • kopię decyzji nadania numeru REGON,
  • kopię wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Po podpisaniu umowy, następuje wpięcie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. WiK instaluje na przyłączu wodomierz i dokonuje włączenia dostawy wody do nieruchomości po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej na przyłącze.
Przekazanie stanu wodomierzy
Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Wnioski do pobrania
Co trzeba zrobić...
Wyślij ankietę...
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan
ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4084568 osób